ALGEMENE VOORWAARDEN

 1. Behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomst wordt de rechtsverhouding tussen partijen geregeld door deze algemene voorwaarden, waarvan de klant verklaart kennis te hebben genomen, en die prevaleren op de gebeurlijke eigen aankoopvoor­waarden van de klant.
 2. Alle offertes zijn vrijblijvend. Taksen zijn niet in de prijzen begrepen. Al de gegeven prijzen zijn steeds gebaseerd op de lonen, sociale lasten en materiaalprijzen, zoals ze van kracht zijn op de dag van de offerte. Officiële prijswijzigingen, zoals voorzien door wettelijke beschikkingen, brengen automatisch overeenstemmende wijzigingen van de in het contract vastgelegde prijzen mee. Deze evenredige verhoging kan ook van toepassing zijn op een gedeelte van de bestelling of opdracht.
 3. Een bestelling is slechts bindend na schriftelijke bevestiging door onze firma. De handtekening van de klant op documenten is voor hem bindend. Elke persoon of vennootschap die een bestelling plaatst voor rekening van een derde, of te factureren aan een derde, maakt zich sterk voor deze derde, overeenkomstig artikel 1120 van het Burgerlijk Wetboek, en zal verantwoordelijk zijn voor de betaling.
 4. Het vervoer of de verzending van onze goederen, via om het even welk vervoermiddel, geschiedt op risico van de bestemmeling, zelfs wanneer dit franco gebeurt. Terugzendingen kunnen enkel na schriftelijke goedkeuring door onze firma en geschieden altijd franco.
 5. Wanneer wij als tussenpersoon fungeren, is de waarborg op de door onze geleverde goederen beperkt tot deze toegekend door onze leverancier of fabrikant.
 6. Al onze facturen zijn contant betaalbaar op het adres vermeld op de factuur, tenzij anders bedongen wordt in tussen partijen bindende stukken, of indien er een vervaldatum vermeld werd op de factuur.
 7. Alle goederen die niet volledig betaald zijn, blijven in hun totaliteit onze volledige eigendom, bij afwijking van art.1583 van het Burgerlijk Wetboek; eventueel betaalde voorschotten dienen dan als vergoeding voor kosten en winstderving.
 8. Niet-tijdige betaling geeft ons het recht verdere leveringen of diensten te staken, teneinde de tegoeden niet verder te laten oplopen, en dit zonder aanmaning van onzentwege.
 9. Het leveren van goederen of van prestaties op een latere dan de voorziene datum kan, wanneer dit niet te wijten is aan kwade trouw of een grove fout van de leverancier, nooit een reden zijn tot afbestelling of verbreking van de overeenkomst, noch recht geven op enige schadevergoeding.
 10. Bij verzuim van contante betaling of bij niet-betaling op de voorziene vervaldag zal, zonder enige ingebrekestelling van rechtswege op het factuurbedrag een conventionele intrest verschuldigd zijn van 1 % per maand, te rekenen vanaf de dag der afgifte van de factuur, of vanaf de voorziene vervaldag. Elke begonnen maand zal als volledige maand aangerekend worden.
 11. Bovendien zal het factuurbedrag van rechtswege, en zonder ingebrekestelling, ten titel van forfaitair en onherroepelijk beding, verhoogd worden met 15 % met een minimum van 100 EUR, als schadeloosstelling voor de inningskosten van de schuldvordering (zoals personeels- en administratiekos­ten, beheer en opvolging van het dossier, invloeden op het financieel beheer, enz.), dit bij toepassing van art.1147 B.W. en 1152 B.W. Deze vergoeding is verschuldigd naast de verwijlintresten, de invorderbare procedurekosten, en de eventuele vergoeding voor materiële schade en winstderving. Partijen gaan er derhalve uitdrukkelijk over akkoord dat deze vergoeding forfaitair is, en dat deze bij afwijking van art.1231 B.W. niet kan gewijzigd worden, zelfs indien de tekortkoming slechts gedeeltelijk zou zijn.
 12. Cheques en wissels gelden slechts als betaling na hun inlossing. Eventuele kosten ervan vallen ten laste van de koper of opdrachtge­ver.
 13. Het trekken en/of aanvaarden van wissels of andere verhandelbare documenten houdt geen schuldvernieuwing in, en vormt geen afwijking van de algemene voorwaarden. De kosten bij acceptatie van wissels vallen ten laste van de koper of opdrachtgever.
 14. De niet-betaling op de vervaldag van één enkele factuur, maakt het verschuldigde saldo van alle andere, zelfs niet vervallen facturen, van rechtswege onmiddellijk opeisbaar.
 15. Elk geschil of vordering zal worden beslecht door het Scheidsgerecht aangeduid door het Instituut voor Arbitrage (www.euro-arbitration.org) volgens het reglement van arbitrage SDR (Standard Dispute Rules). Deze bepaling vervangt alle hiermee strijdige bevoegdheidsclausules.
 16. Klachten in verband met levering van goederen en diensten of de uitvoering van werken moeten geschieden bij aflevering en bevestigd worden per gemotiveerd aangetekend schrijven, binnen de acht dagen na de leverings- of uitvoeringsdatum. Deze klachten schorsen betalingsver­plichting niet op.
 17. Opmerkingen en restricties in verband met de factuur en/of de daarop vermelde algemene voorwaarden dienen per gemotiveerd aangetekend schrijven binnen de 8 dagen na factuurdatum aan ons overgemaakt worden, in verband met de geschillenregeling bedraagt deze termijn 30 dagen.
 18. Enkel het recht van het land van de woonplaats van onze zetel is van toepassing met uitsluiting van de Conventie van de Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken (Wenen, 11 april 1980). Voor alle betwistingen die niet kunnen beslecht worden via arbitrage, zonder afbreuk te doen aan hoger vermeld punt 15, zijn enkel de rechtbanken van deze woonplaats bevoegd.

CONDITIONS GÉNÉRALES

 1. Sauf convention contraire par écrit, le rapport de droit entre les parties est réglé par les présentes conditions générales, desquelles le client déclare avoir pris connaissance, et qui prévalent sur les conditions d’achat habituelles du client.
 2. Toutes nos offres sont sans engagement. Les taxes ne sont pas comprises dans nos prix. Tous les prix donnés sont toujours basés sur les salaires, les charges sociales et les prix des matériaux, valables au jour de l’offre. Les change­ments de prix officiels, prévus par les dispositions légales, impliqueront automatiquement des changements correspon­dants aux prix fixés dans le contrat. Cette augmentation proportionnelle peut également être appliquée sur une partie de la commande ou de l’ordre.
 3. Une commande est acceptée qu’après confirmation écrite de notre firme. La signature du client sur un document est un engagement de sa part. Toute personne ou société qui passe commande pour compte de tiers ou à facturer à des tiers, se porte fort pour ces tiers conformément à l’article 1120 du code civil et sera personnellement responsable pour le paiement.
 4. Le transport ou l’expédition de nos marchandises par n’importe quel moyen de transport, sera fait aux risques et périls du destinataire. Même en cas d’expédition franco. Le retour de marchandises est seulement autorisé après accord écrit de notre firme et uniquement franco.
 5. Au cas où nous ferions fonction d’intermédiaire, la garantie des marchandises livrées par nos soins, se limitera à celle accordée par notre fournisseur ou fabricant.
 6. Toutes nos factures sont payables au comptant à l’adresse mentionnée sur la facture, sauf convention contraire fixée entre les parties par des pièces synallagmatiques ou si une échéance a été mentionnée sur la facture.
 7. Toutes marchandises qui ne sont pas intégralement payées, restent dans leur totalité la propriété de notre société en dérogation de l’article 1583 du Code Civil, des acomptes éventuellement payés serviront d’indemnité des frais et du manque à gagner.
 8. Tout retard de paiement nous donne le droit de suspendre d’autres livraisons, afin de ne pas augmenter les avoirs et ce sans mise en demeure préalable de notre part.
 9. La livraison de marchandises ou la prestation de services à une date ultérieure à la date prévue ne pourra jamais donner lieu à l’annulation de la commande ou à la résiliation du contrat, ni donner droit à aucune indemnité, sauf en cas de mauvaise foi ou d’erreur grave du fournis­seur.
 10. A défaut d’un paiement au comptant ou en cas de non-paiement à l’échéance prévue, le montant de la facture portera de plein droit et sans mise en demeure aucune, un intérêt légal de 1 % par mois, à compter à partir de la date de facturation ou à partir de la date d’échéance prévue. Tout mois commencé sera considéré comme un mois entier.
 11. De plus, le montant dû sera majoré, de plein droit et sans mise en demeure préalable, à titre de clause forfaitaire et irrévocable, de 15 % avec un minimum de 100 EUR comme indemnité des frais d’encaissement de la créance (tels que les frais de personnel et d’administration, la gestion et le suivi du dossier, les influences sur la gestion financière, etc.)et ce en application des art.1147 et 1152 du Code Civil. Cette indemnité est due en plus des intérêts moratoires, les frais de procédure exigibles et l’indemnité éventuelle des dommages matériels ou d’un manque à gagner. Les parties sont expressément d’accord que cette indemnité est forfaitaire et qu’elle ne pourra pas être modifiée en cas de dérogation de l’art.1231 du Code Civil, même si la mise en demeure n’est que partielle.
 12. Chèques et traites ne seront valables qu’après leur dégagement. Des frais éventuels seront à charge de l’acheteur.
 13. Le fait de tirer ou d’accepter des traites ou d’autres documents négociables, n’opère aucune novation de créance et ne déroge pas aux conditions générales. Les frais d’accep­tation des traites seront à charge de l’acheteur ou du commettant.
 14. Le non-paiement à l’échéance d’une seule facture impliquera l’exigibilité immédiate de plein droit du solde dû de toutes les autres factures, même non échues.
 15. Tout litige ou créance sera tranché par le Tribunal Arbitral désigné par l’Institut d’Arbitrage (www.euro-arbitration.org) selon le règlement d’arbitrage SDR (Standard Dispute Rules). Cette clause remplace toutes clauses de compétence contraires.
 16. Les réclamations relatives à la livraison des marchandises et à la prestation de services et/ou à l’exécution de travaux doivent être déposées lors de la livraison et ensuite être confirmées par lettre recommandée et motivée endéans les 8 jours qui suivent la date de livraison, de prestation ou d’exécution des travaux. Ces réclamations ne suspendent pas l’obligation de paiement.
 17. Toutes remarques ou restrictions relatives à la facture et/ou aux conditions générales y figurant, devront nous parvenir par lettre recommandée et motivée endéans les 8 jours de la date de la facture, quant à la résolution de litiges ce délai sera de 30 jours.
 18. Seul le droit du pays du domicile de notre siège est d’application avec exclusion de la Convention des Nations Unies sur les contrats de vente internationale de marchandises (Vienne, 11 avril 1980). Pour tout litige qui ne peut être tranché par arbitrage, sans préjudice au point 15 ci-dessus, seul les tribunaux de ce domicile sont compétant.

GENERAL CONDITIONS

 1. Except for another written agreement the legal relation between parties is stipulated by these general conditions, about which the client declares to have read them. These general conditions prevail on possible own purchase terms of the client.
 2. All offers are free of engagement. Taxes are not included in the prices. All the given prices are always calculated and based on wages, National Insurance contributions and raw material expenses, as they apply on the offer date. Official price changes, as determined by law, result automatically in according changes of the prices, fixed in the contract. This proportional increase can also apply to a part of the order.
 3. An order is only accepted after written confirmation of our company. Customer’s signature on a document is for him binding. Each person or company which places an order at the expense of a third, or to be invoiced to a third, makes out a case for this third, according to art.1120 of the Civil Law-book, and will be held responsible for settlement.
 4. The transport or dispatch of our articles, no matter by which means of transport, it at risk of the addressee, even in case of carriage paid.
 5. In case we act as a middleman, the guarantee is restricted to the articles delivered by us and granted by the supplier or by the manufacturer.
 6. All our invoices are payable in cash to the address mentioned on the invoice, except in case they are stipulated differently in documents binding for the parties, or when a due date was mentioned on the invoice.
 7. All articles not fully paid, remain our own property as a whole, in case of deviation of art.1583 of the Civil Law-book, any paid advances are as a compensation for expenses and loss of profit.
 8. A retarded payment entitles us to stop further deliveries of services, for the credit does not increase furthermore, and without dunning letter on our part.
 9. The delivery of goods or the execution of services on a later date as foreseen can never result in a cancellation or rupture of the agreement, nor can it entitle to any compensation, when it is not to mall fide or a grave error of the supplier.
 10. In case of delay in cash payment or no-payment on the expire date, without any proof of default, a conventional interest of 1% a month will be due by right on the invoice sum, counting from the delivery day of the invoice , or from the fixed expire date . Each new month will be charged as a full month.
 11. Moreover, the invoice sum will be increased by right by 15% and minimum 100 EUR, and this without serving notice upon the debtor as lump and irrevocable clause, as a compensation for collection provision of the claim, (like staff expenses, and administrative charges, management and follow-up of the file, influences on the financial management, etc ), this in application of art.1147 C.Lb. and art.1152 C.Lb. This compensation is due next to delay interests, collectable suit costs, and the possible compensation for material damages and loss of profit. Consequently, the parties agree that this compensation is a lump sum, and that this by deviation of art.1231 C.Lb. cannot be altered, even if the shortcoming is only partially.
 12. Cheques and bills are only valid as a payment after their repayment.  Possible costs are at the expense of the buyer or the client.
 13. The collection and/or the acceptation of bills and other negotiable documents does not include a renewing, and is no deviation to the general conditions.  The acceptation costs of bills are at the charge of the buyer or the client.
 14. Non-payment of the invoice on due date entitles us by right to claim immediately the due credit on all invoices, even those who have not yet expired.
 15. Any dispute shall be settled by the Arbitral Court designated by the Institute of Arbitration (www.euro-arbitration.org) in accordance with the SDR rules of arbitration (Standard Dispute Rules). This clause replaces all authority clauses contrary to it.
 16. Complaints concerning the delivery of goods or the execution of services or labour have to occur at delivery and have to be confirmed by motivated registered mail, within eight days after the delivery- or execution date. These complaints do not suspend the payment obligation.
 17. Remarks and restrictions concerning the invoices and/or the general conditions have to be sent to us by registered mail within 8 days after invoice date, concerning the arbitration this term amounts to 30 days.
 18. Only the law of the country of the residence of our company is valid with exclusion of the United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods (Vienna, 11 April 1980). For any litigation which cannot be settled by arbitration, without affecting point 15 above, only the courts of this residence are competent.

ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN

 1. Außer bei anderslautender schriftlicher Vereinbarung wird das Rechtsverhältnis zwischen den Parteien durch diese allgemeinen Geschäftsbedingungen geregelt, die Vorrang vor den üblichen Einkaufsbedingungen des Kunden haben, und der Kunde bestätigt, die allgemeinen Geschäftsbedingungen zur Kenntnis genommen zu haben.
 2. Alle unsere Angebote sind unverbindlich. Steuern sind nicht in unseren Preisen enthalten. Alle Preise werden beruhen stets auf den am Tag des Angebots gültigen Löhnen und Gehältern, Sozialabgaben und Materialpreisen. Die in den gesetzlichen Vorschriften vorgesehenen offiziellen Preisänderungen ziehen automatisch eine Änderung der vertraglich festgelegten Preise nach sich. Diese anteilige Preiserhöhung kann ebenfalls auf einen Teil der Bestellung oder des Auftrags angewandt werden.
 3. Eine Bestellung wird nur mit schriftlicher Bestätigung durch unsere Firma verbindlich. Die Unterschrift des Kunden auf Dokumenten ist für ihn verbindlich. Jede Person oder Firma, die eine Bestellung aufgibt, die für fremde Rechnung ist oder einem Dritten in Rechnung gestellt werden soll, verbürgt sich gemäß Artikel 1120 des Zivilgesetzbuches für diesen Dritten und haftet persönlich für die Zahlung.
 4. Der Transport oder Versand unserer Waren mit einem beliebigen Transportmittel erfolgt auf Risiko und Gefahr des Empfängers. Dies gilt auch für Franko-Transporte. Die Rücksendung der Ware ist nur mit schriftlicher Zustimmung unserer Firma und franko möglich.
 5. Falls wir als Vermittler tätig werden, beschränkt sich die Gewährleistung der von uns gelieferten Waren auf die Gewährleistung des Lieferanten oder des Herstellers.
 6. Alle unsere Rechnungen sind bar an die auf der Rechnung angegebenen Adresse zu bezahlen, außer wenn etwas anderes schriftlich im Rahmen eines gegenseitigen Vertrags zwischen den Parteien vereinbart wurde oder auf der Rechnung eine Zahlungsfrist angegeben ist.
 7. Ware, die nicht vollständig bezahlt ist, bleibt abweichend zu Artikel 1583 des Zivilgesetzbuches unser vollständiges Eigentum und eventuell bereits geleistete Anzahlungen dienen als Entschädigung für die Kosten und den entgangenen Gewinn.
 8. Bei Zahlungsverzug sind wir ohne Inverzugsetzung unsererseits berechtigt, weitere Lieferungen auszusetzen, um unsere Forderungen nicht weiter zu erhöhen.
 9. Die Lieferung von Waren oder die Erbringung von Dienstleistungen zu einem späteren als dem vorgesehenen Zeitpunkt berechtigt nicht zur Stornierung der Bestellung oder zur Kündigung des Vertrags. Auch ein Schadensersatzanspruch entsteht nicht, außer bei Bösgläubigkeit oder schwerwiegendem Fehler des Lieferanten.
 10. Erfolgt die Zahlung nicht in bar oder nicht bei Fälligkeit, erhöht sich der Rechnungsbetrag von Rechts wegen und ohne Inverzugsetzung um den gesetzlichen Zinssatz von 1% monatlich ab dem Rechnungsdatum oder ab der vorgesehenen Fälligkeit. Dabei wird jeder angefangene Monat wie ein voller Monat berechnet.
 11. Ferner wird der geschuldete Betrag von Rechts wegen und ohne Inverzugsetzung als pauschalierte und unwiderrufliche Bedingung gemäß Artikel 1147 und 1152 des Zivilgesetzbuches um 15%, mindestens aber 100 Euro zum Ausgleich der Kosten für die Eintreibung der Forderung (wie Personal- und Verwaltungskosten, Betreuung der Akte, Einfluss auf die Finanzverwaltung usw.) erhöht. Diese Entschädigung wird zusätzlich zu den Verzugszinsen, den fälligen Verfahrenskosten und gfs. der Entschädigung für materielle Schäden oder entgangenen Gewinn fällig. Die Parteien erklären sich ausdrücklich damit einverstanden, dass diese Entschädigung pauschal ist und im Falle einer Abweichung von Art. 1231 des Zivilgesetzbuches nicht geändert werden kann, auch dann nicht, wenn die Inverzugsetzung sich nur auf einen Teilbetrag bezieht.
 12. Schecks und Wechsel sind nur nach ihrer Einlösung gültig. Eventuelle Kosten gehen zulasten des Käufers.
 13. Das Ziehen oder die Annahme von Wechseln und anderen handelsfähigen Dokumenten beinhaltet keine Schuldumwandlung und stellt keine Ausnahme von den allgemeinen Geschäftsbedingungen dar. Die Kosten für die Annahme der Wechsel gehen zulasten des Käufers oder des Auftraggebers.
 14. Bei Nichtzahlung einer einzigen Rechnung bei Fälligkeit wird der Restbetrag aller übrigen Rechnungen sofort von Rechts wegen fällig, auch wenn diese Rechnungen noch nicht fällig sein sollten.
 15. Streitigkeiten oder Forderungen werden von dem Schiedsgericht beigelegt, das vom Schlichtungsinstitut (www.euro-arbitration.org) gemäß den SDR-Schlichtungsregeln (Standard Dispute Rules) bestellt wird. Diese Klausel ersetzt alle übrigen Zuständigkeitsklauseln.
 16. Reklamationen bezüglich der Lieferung von Waren und der Erbringung Dienstleistungen und/oder der Ausführung von Arbeiten müssen bei Lieferung geltend gemacht und anschließend per Einschreiben innerhalb von 8 Tagen nach der Lieferung, der Leistung oder der Ausführung der Arbeiten bestätigt und begründet werden. Die Zahlungspflicht wird durch diese Reklamationen nicht unterbrochen.
 17. Anmerkungen oder Einschränkungen im Zusammenhang mit einer Rechnung und/oder den darauf angegebenen allgemeinen Geschäftsbedingungen sind per Einschreiben innerhalb von 8 Tagen nach dem Rechnungsdatum an uns zu richten und zu begründen; bezüglich der Beilegung von Streitigkeiten beträgt diese Frist 30 Tage.
 18. Es gilt ausschließlich das Recht des Landes, in dem unsere Gesellschaft ihren Sitz hat, und die Anwendung des Wiener Übereinkommens der Vereinten Nationen über den internationalen Warenverkauf vom 11. April 1980 ist ausgeschlossen. Für Streitigkeiten, die nicht durch Schiedsgericht beigelegt werden können, sind unbeschadet des vorstehenden Punktes 15 die Gerichte am Sitz der Gesellschaft zuständig.
0